เพิ่มกฐินเป็น 79 วัด  ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินวัดป่ากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๕๗  (๗๙ วัด)  รายละเอียดที่นี่ 

 
 

 

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินวัดป่ากรรมฐานปี 2557

คณะกรรมการเว็บไซต์วัดป่ากรรมฐานได้จัดคณะเดินทางร่วมงานทอดกฐินวัดป่ากรรมฐานเป็นประจำทุกปี
ซึ่งปีนี้คณะกรรมการเว็บไซต์วัดป่าได้กำหนดที่จะร่วมบุญทอดกฐินวัดป่ากรรมฐาน ๗๙ วัด

รายชื่อวัดป่ากรรมฐานที่คณะกรรมการเว็บไซต์วัดป่าจะนำปัจจัยไปทอดกฐิน เบื้องต้นมีดังนี้

1. วัดดอยธรรมเจดีย์ (หลวงปู่แบน ธนากโร) อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
2. วัดป่าบ้านตาด (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) อ.เมือง อุดรธานี
3. วัดภูผาแดง (หลวงปู่ลี กุสลธโร) อ.หนองวัวซอ อุดรธานี
4. วัดภูสังโฆ (พระอาจารย์วันชัย วิจิตฺโต) อ.หนองวัวซอ อุดรธานี
5. วัดบุญญาวาส (พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตฺโต) อ.บ่อทอง ชลบุรี 
6. วัดสันติวรญาณ (หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์
7. วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม (พระอาจารย์บุญช่วย ปุญฺญวนฺโต) อ.สามโคก ปทุมธานี
8. วัดป่ามณีกาญจน์ (พระอาจารย์อำนวย จิตฺตสงฺวโร) อ.บางกรวย นนทบุรี
9. วัดป่าเชิงเลน (พระอาจารย์ภัลลภ อภิปาโล) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
10. วัดป่านาคนิมิตต์ (วัดป่าบ้านนามน-หลวงปู่อว้าน เขมโก) อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
11. วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน (หลวงปู่อุทัย สิริธโร) อ.ปากช่อง นครราชสีมา
12. วัดป่าสีห์พนมประชาราม (หลวงปู่บุญมา คัมภีรธมฺโม) อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
13. วัดป่าแก้วชุมพล(หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม) อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
14. มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เขตบางกอกน้อย กทม.
15. ที่พักสงฆ์สุจิตรา ถ.พุทธมณฑล สาย 2 ซอย 9 กทม.
16. วัดป่าหนองไผ่(พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม) อ.เมือง สกลนคร
17. วัดแสงธรรมวังเขาเขียว(พระอาจารย์โสภา สมโณ) อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
18. วัดดอยเทพนิมิต(ถ้ำเกีย) หลวงปู่มี ปมุตฺโต  อ.หนองวัวซอ อุดรธานี
19. วัดศรีฐานใน(หลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ) อ.ป่าติ้ว ยโสธร
20. วัดหนองไคร้(หลวงปู่ประสาร สุมโน) อ.เมือง ยโสธร
21. วัดป่าศิลาอาสน์(กฐินสร้างเจดีย์บูรพาจารย์) อ.เมือง ยโสธร
22. วัดรัตนวัน (หลวงพ่อสุเมโธ / พระอาจารย์ญาณธมฺโม) อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
23. วัดป่ามัชฌิมาวาส (หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ) อ.เมือง กาฬสินธุ์
24. วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ) อ.คำชะอี มุกดาหาร
25. วัดภูผาผึ้ง(หลวงปู่อ้ม สุขกาโม) อ.ดงหลวง  มุกดาหาร
26. วัดป่าอนาลโย(หลวงปู่สมหมาย จิตฺตปาโล) อ.กำแพงแสน นครปฐม
27. วัดป่าสันติกาวาส(หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน) อ.ไชยวาน อุดรธานี
28. วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ (พระอาจารย์ภัลลภ อภิปาโล) อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
29. วัดป่าคำแคนเหนือ (หลวงปู่มหาโส กสฺสโป) อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น
30. สำนักสงฆ์สายธารคีรีพฤกษ์เฉลิมสุข (วัดป่าท่าน้ำ -พระอาจารย์ธีระยุทธ์ ธีรยุธโน- พระอาจารย์น้อย-พระอุปัฏฐากหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ) อ.ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
31. วัดป่าบ้านทัพไทย(พระอาจารย์โสภา สมโณ) ต.สนม อ.สนม สุรินทร์
32. วัดป่าธรรมคีรี(จันดีอนุสรณ์ - พระอาจารย์คม อภิวโร) อ.ปากช่อง นครราชสีมา
33. วัดป่าสุขเกษม(วัดสามัคคีสิริมงคล - หลวงปู่บุญมา สุชีโว) ต.หนองบัว อ.เมือง หนองบัวลำภู
34. วัดบึงพลาราม(หลวงปู่ต้น สุทธิกาโม / พระอาจรย์สุพจน์ พุทฺธธมฺโม) อ.ท่าบ่อ หนองคาย
35. วัดภูตบรรพต(หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ) อ.สิงหนคร สงขลา
36. วัดขันธเสมาราม(หลวงปู่คำมี ปญฺญาธโร) อ.หนองวัวซอ อุดรธานี
37. วัดป่าเวฬุวนาราม(หลวงพ่อสมศรี อตฺตสิริ) อ.วังสะพุง เลย
38. วัดป่าบ้านน้ำภู (หลวงปู่พัน ฐิตธมฺโม) อ.เมือง เลย
39. วัดป่าม่วงไข่ (หลวงพ่อขันตี ญาณวโร) อ.ภูเรือ เลย
40. วัดป่ากุสลธโร (พระอาจารย์อุดร วฑฺฒโน/หลวงปู่เบ็ง กลฺยาโณ) อ.ภูเรือ เลย
41. วัดเขาเจริญธรรม (หลวงพ่อบุญทัน ฐิตสีโล) อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์
42. วัดสุทธิภาวัน(หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร/พระอาจารย์พิษณุ นิติธมฺโม)) อ.บางละมุง ชลบุรี
43. วัดอมราวดี (หลวงพ่อสุเมโธ,พระอาจารย์อมโร) Hertfordshire ประเทศอังกฤษ
44. วัดป่าดงสว่างธรรม(หลวงปู่แสง ญาณวโร) อ.ป่าติ้ว ยโสธร
45. วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม) อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
46. วัดป่าสมบูรณ์ธรรม(หลวงพ่อสมบูรณ์ กนฺตสีโล) อ.ชาติตระการ พิษณุโลก
47. วัดป่าอัมพวัน(พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร) ต.หนองรี อ.เมือง ชลบุรี
48. วัดป่าประชาบำรุง(วักป่าบ้านหนองเป็ด - หลวงปู่ประสาร สุมโน พระอาจารย์สุวรรณ เมธิโก) อ.เมือง ยโสธร
49. วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ) อ.คำชะอี มุกดาหาร
50. วัดป่าอุดมสมพร (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่แปลง สุนทโร) อ.พรรณานิคม สกลนคร
51. วัดป่าโสตถิผล (หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินฺโน) อ.พรรณานิคม สกลนคร
52. วัดป่าวิเวกธรรม (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก) อ.เมือง ขอนแก่น
53. วัดถ้ำผาปู่ (หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่เผย วิริโย) อ.เมือง เลย
54. วัดศรีอภัยวัน (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) อ.เมือง เลย
55. วัดวังเดือนห้า (หลวงพ่อมนตรี คณโสภโณ) อ.ภูหลวง เลย
56. วัดป่าศาลาน้อย (หลวงพ่อนิพนธ์ อภิปสนฺโน) อ.ด่านซ้าย เลย
57. วัดถ้ำเป็ด (หลวงปู่ก้าน จิตฺตทโม) อ.ส่องดาว สกลนคร
58. วัดป่าศรีวิลัย (หลวงพ่อปฐม ธมฺมธ๊โร) อ.ส่องดาว สกลนคร
59. วัดป่าเขาเขียว (หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม พระอาจารย์สงเคราะห์ สงฺวโร) อ.เนินมะปราง พิษณุโลก
60. วัดเวฬุวัน (หลวงพ่อสาคร ธมฺมาวุโธ) อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรึ
61. วัดป่าแก้วกุลเจริญ  (หลวงพ่อสาคร ธมฺมาวุโธเมตตามาเป็นประธานฯ) อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรึ
62. วัดป่ากุลสุวรรณ์(พระอาจารย์โต ,หลวงพ่อสาคร ธมฺมาวุโธเมตตามาเป็นประธานฯ) อ.เมือง กาญจนบุรึ
63. สวนป่าสิริธโร(พระอาจารย์มณี สุมโน) อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
64. วัดภูหันบรรพต(หลวงปู่มหาบุญมา ปุญฺญวนฺโต) อ.ชนบท ขอนแก่น
65. วัดป่าถ้ำแกลบ(หลวงปู่อร่าม ชินวํโส) อ.เมือง เลย
66.วัดป่าไชยชุมพล(พระอาจารย์จีรวัฒน์ อตฺตรกฺโข) อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์
67. วัป่าพุทธมงคล(เหล่าหลวง - สาขาวัดป่ากุง - หลวงปู่สุข สุจิตฺโต) อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
68.  วัดป่าภูทอง เขมโก (สาขาวัดป่านาคนิมิตต์) อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
69. สำนักสงฆ์สิริธโรภาวนา(พระอาจารย์วิสิทธิ์(ลาย) สนฺติงกโร ,หลวงปู่อุทัย สิริธโรเมตตามาเป็นประธานฯ) ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก สระบุรี
70. สำนักสงฆ์ภูเขาล้อม(หลวงปู่อุทัย สิริธโรเมตตามาเป็นประธานฯ) ต.วังกระทะ อ.ปากช่อง นครราชสีมา
71. วัดป่ากกโพธิ์วังก่ำ(พระอาจารย์แสง จิรวฑฺฒโก) อ.ด่านซ้าย เลย
72. ที่พักสงฆ์ถ้ำพระบ่อลูกรัง (หลวงพ่อบุญช่วย ปุญฺญวนฺโต เมตตามาเป็นประธานฯ) อ.แม่สอด ตาก
73. วัดเขาโอภาส (พระอาจาร์ตั๋น ถิรจิตฺโต เมตตามาเป็นประธานฯ,พระอาจารย์ประทีป คุตฺตธมฺโม) อ.วังจันทร์ ระยอง
74. วัดธรรมประดิษฐ์(หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม เมตตามาเป็นประธานฯ) อ.เพ็ญ อุดรธานี
75. วัดป่าพระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม เมตตามาเป็นประธานฯ) อ.เพ็ญ อุดรธานี
76. วัดอรัญญวิเวก(หลวงปู่เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป) อ.แม่แตง เชียงใหม่
77. วัดสามัคคีบุญญาราม(วัดดอยหลวงปู่หลวง - พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทฺโธ) อ.เมือง ลำปาง
78. วัดภูถ้ำพระ (หลวงปู่สมหมาย จิฺตปาโล  เมตตามาเป็นประธานฯ) อ.เลิงนกทา ยโสธร
79. วัดผาสุกคามเขต (หลวงปู่สมหมาย จิฺตปาโล  เมตตามาเป็นประธานฯ) อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
ฯลฯ

คลิก อ่านรายละเอียด ที่นี่ กระทู้เลขที่ 4579

http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=4579

  

ศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน แห่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี ท่านเป็นพระวัดป่าบ้านตาดอาวุโสรูปหนึ่งที่เก็บเงียบการปฏิบัติธรรมภาวนา จะรู้จักกันเฉพาะศิษย์ใกล้ชิดหลวงตา สมาชิกท่านใดจะไปฟังธรรม ควรไปถึงบ่าย 2 โมง ที่บนเขาแห่งหนึ่งบนวัดครับ
   
  » ดูผลโพลทั้งหมด...


 
 
สมาชิกเข้าสู่ระบบ      
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

    -:- ตั้งคำถามใหม่ -:-
 
  93 ท่านพระอาจารย์ สุชาติ อภิชาโต พระวัดป่าบ้านตาดอาวุโสรูปหนึ่งที่เก็บเงียบการปฏิบัติธรรมภาวนา      
ทีมงานวัดป่า  
  อ่าน : 33281 ตอบ : 78    
 
 

 
  4606 ทริปกฐิน 4 ไหว้พระ-ปฏิบัติธรรม และร่วมพิธีทอดกฐินวัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่ 31 ต.ค.-2 พ.ย.57      
ณัฐวุฒิ  
  อ่าน : 684 ตอบ : 1    
 
  4604 ขอเชิญร่วมบุญผ้าป่าสร้างศาลาการเปรียญ สำนักสงฆ์จันทรังสี(สาขาวัดป่านาคนิมิตต์-หลวงปู่อว้าน)25 ต.ค.57      
ณัฐวุฒิ  
  อ่าน : 448 ตอบ : 1    
 
  4603 ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์(สาขาวัดอโศการาม) อ.หนองเสือ ปทุมธานี 25 ต.ค.57      
ณัฐวุฒิ  
  อ่าน : 425 ตอบ : 1    
 
  4595 ทริปกฐิน 3 ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม และร่วมงานบุญกฐินวัดถ้ำเป็ด 24–26 ตุลาคม 2557      
ณัฐวุฒิ  
  อ่าน : 892 ตอบ : 1    
 
  4579
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินวัดป่ากรรมฐานปี พ.ศ.2557      
ณัฐวุฒิ  
  อ่าน : 13219 ตอบ : 389    
 
  4566 เชิญสมาชิกร่วมแจ้งกำหนดการ ทอดกฐินวัดป่ากรรมฐาน ปี 2557 ได้ที่นี่...      
ทีมงานวัดป่า  
  อ่าน : 23306 ตอบ : 119    
 
  3034 มติวัดหนองป่าพง ให้ตัดวัดนาป่าพง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ออกจากสาขาวัดหนองป่าพง      
wat-nong-pah-pong  
  อ่าน : 56981 ตอบ : 17    
 


4608 ขอเชิญร่วมสร้างลานและถนนขึ้นเจดีย์ฐานสโม พร้อมทั้งอาคารปฏิบัติธรรม วัดป่ากกโพธิ์-วังก่ำ ด่านซ้าย เลย
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 150 ตอบ : 0       
4607 ขอเชิญร่วมบุญผ้าป่าเพื่อสร้างวัดป่าโนนทองอินทร์ อ.สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย.2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 140 ตอบ : 0       
4606 ทริปกฐิน 4 ไหว้พระ-ปฏิบัติธรรม และร่วมพิธีทอดกฐินวัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่ 31 ต.ค.-2 พ.ย.57
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 684 ตอบ : 1       
4605 ขอเชิญฟังธรรมเทศนาหลวงปู่อุดม ญาณรโต ณ องค์การเภสัชกรรม 12.00 น.วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557
สายนที  
อ่าน : 290 ตอบ : 1       
4604 ขอเชิญร่วมบุญผ้าป่าสร้างศาลาการเปรียญ สำนักสงฆ์จันทรังสี(สาขาวัดป่านาคนิมิตต์-หลวงปู่อว้าน)25 ต.ค.57
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 448 ตอบ : 1       
4603 ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์(สาขาวัดอโศการาม) อ.หนองเสือ ปทุมธานี 25 ต.ค.57
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 425 ตอบ : 1       
4602 ขอเชิญร่วมงานบุญครบรอบ 6 ปี การมรณภาพหลวงปู่มี ปมุตฺโต วัดถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 17-18 ต.ค.57
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 396 ตอบ : 1       
4601 ขอเชิญร่วมบุญสร้างหอคำพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี มุกดาหาร
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 597 ตอบ : 2       
4600 ขอเชิญร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคล69ปี หลวงพ่อสาคร ธมฺมาวุโธ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรึ 18-19 ต.ค.57
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 436 ตอบ : 2       
4599 ขอเชิญร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคล 81ปี หลวงปู่สุพีร์ สุสญฺญโม วัดถ้ำซับมืด ปากช่อง โคราช 17-19 ตุลาคม 57
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 352 ตอบ : 2       
4598 ขอเชิญร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคล 85 ปี หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู 18-19 ต.ค.57
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 352 ตอบ : 2       
4597 ขอเชิญร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคล 83 ปี หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ วัดใหม่บ้านตาล สกลนคร 1-2 พ.ย.57
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 328 ตอบ : 1       
4596 ขอเชิญร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคล 83 ปี 38 พรรษา หลวงปู่พัน ฐิตธมฺโม วัดป่าน้ำภู อ.เมือง เลย 1-2 พ.ย.2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 314 ตอบ : 1       
4595 ทริปกฐิน 3 ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม และร่วมงานบุญกฐินวัดถ้ำเป็ด 24–26 ตุลาคม 2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 892 ตอบ : 1       
4594 ขอเชิญร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคล 99 ปี หลวงปู่มหาโส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ ขอนแก่น 7-8 พฤศจิกายน 2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 552 ตอบ : 3       
4592 ขอเชิญร่วมบุญผ้าป่าเพื่อก่อตั้งมูลนิธิ รพ.แพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บฯ 8-9 พ.ย.2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 488 ตอบ : 5       
4591 เชิญเฝ้ารับเสด็จพระองค์โสมฯถวายผ้าป่าหลวงปู่ท่อน ญาณธโร 14 ตุลาคม 2557 ณ วัดป่ามณีกาญจน์
chaveewan  
อ่าน : 1210 ตอบ : 7       
4590 ทริปไหว้พระ-ปฏิบัติธรรม ภาคตะวันออก วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 1183 ตอบ : 4       
4589 ขอเชิญฟังธรรมเทศนาหลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 12.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557
rascd  
อ่าน : 491 ตอบ : 3       
4588 ทริปกฐิน 2 ไหว้พระปฏิบัติธรรมและร่วมบุญกฐินวัดถ้ำผาปู่,วัดป่าศาลาน้อย จ.เลย 17-19 ตุลาคม 2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 1127 ตอบ : 3       
4587 ขอเชิญร่วมบุญสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา ร่วมกับหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 622 ตอบ : 2       
4586 ขอเชิญร่วมสร้างศาลาอุโบสถวัดป่าประชาบำรุง บ.หนองเป็ด(บ้านเกิดหลวงปู่ประสาร) ต.หนองเป็ด อ.เมือง ยโสธร
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 544 ตอบ : 2       
4584 ขอเชิญร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคล 103 ปี หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี 8–10 ต.ค.2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 1636 ตอบ : 5       
4583 ทริปกฐิน 1 ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม และทอดกฐินวัดป่าบ้านตาด – ภูผาแดง – ภูสังโฆ 10-12 ต.ค.57
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 1724 ตอบ : 5       
4582 ขอเชิญร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคล 84 ปี หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ เชียงใหม่ 22–24 กันยา 57
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 953 ตอบ : 5       
4581 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสร้างโรงครัววัดป่าธรรมคีรี(จันดี อนุสรณ์) อ.ปากช่อง โคราช วันอาทิตย์ 21 กันยา '57
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 698 ตอบ : 2       
4580 ขอเชิญร่วมบุญสร้างอุโบสถวัดขันธเสมาราม ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ อุดรธานี
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 816 ตอบ : 2       
4579
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินวัดป่ากรรมฐานปี พ.ศ.2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 13219 ตอบ : 389       
4578 ขอเชิญร่วมทริปไหว้พระปฏิบัติธรรมภาคอีสาน กราบมุทิตาหลวงพ่อสุธรรม สุธมฺโม 3-5 ตุลาคม 2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 1751 ตอบ : 4       
4577 จับเท็จ พระจิตวิปลาส อ้างเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น รูปสุดท้าย ประกาศฆ่าตัวตายแบบพิศดาร
นักสืบกรรมฐาน  
อ่าน : 4743 ตอบ : 9       
4576 ขอเชิญร่วมทริปไหว้พระ ปฏิบัติธรรม และกราบมุทิตาครูบาอาจารย์ฯ นครราชสีมา ยโสธร 27-28 กันยายน 2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 1432 ตอบ : 1       
4575 ขอเชิญร่วมบุญซื้อหินคลุกเพื่อปรับปรุงถนนในสำนักสงฆ์เมตตาวนาราม อ.พาน เชียงราย(หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย)
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 806 ตอบ : 6       
4574 ขอเชิญร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ เลย 10-11 ตุลาคม 2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 1334 ตอบ : 4       
4573 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) สรีระสังขารหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม สกลนคร 19-20 ก.ย.2557
preb  
อ่าน : 1343 ตอบ : 7       
4571 ขอเชิญร่วมทริปไหว้พระปฏิบัติธรรม และกราบมุทิตา 92 ปี หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง 12-14 กันยายน 2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 2620 ตอบ : 4       
4570 ขอเชิญกราบมุทิตาบูชาคุณ 92 ปี หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ อุดรธานี 8 กันยายน 2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 1939 ตอบ : 6       
4569 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสร้างวัดป่าฐานสมานุสรณ์(จ.เลย) ณ ศาลาทรงธรรม วัดอโศการาม สมุทรปราการ 14 กันยา 57
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 1325 ตอบ : 5       
4568 ภาพงานสวดพระอภิธรรมหลวงตาแดงอ่อน ก้ลยาณธัมโม เมื่อค่ำวันที่ 11 สิงหาคม 2557
สุรพงษ์  
อ่าน : 2732 ตอบ : 42       
4567 ภาพงานบุญพุทธาภิเษกฉลองพระประธานและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดีย์ (วัดหลวงตาแตงอ่อน) 12/8/57
SLK  
อ่าน : 2527 ตอบ : 27       
4566 เชิญสมาชิกร่วมแจ้งกำหนดการ ทอดกฐินวัดป่ากรรมฐาน ปี 2557 ได้ที่นี่...
ทีมงานวัดป่า  
อ่าน : 23306 ตอบ : 119       
4565 ทริปภาคตะวันออก และกราบมุทิตา 61ปี พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร วัดป่าอัมพวัน วันอาทิตย์ที่ 31สิงหาคม 57
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 1565 ตอบ : 1       
4564 พิพิธภัณฑ์หลวงปู่สมัย ทีฆายุโก วัดป่าโนนแสงทอง อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
SLK  
อ่าน : 1584 ตอบ : 16       
4563 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลบูชาคุณหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท เนื่องในวันละสังขาร ปีที่๑๐ วันที่ ๒๓-๒๔ ส.ค.๒๕๕๗
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 2553 ตอบ : 4       
4562 ขอเชิญร่วมบุญปลูกต้นไม้ด้านหน้าพระมหาเจดีย์ฯ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว นครราชสีมา วันแม่ 12 สิงหาคม 2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 1307 ตอบ : 1       
4561 หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม วัดกัลยาณธัมโม (โชคไพศาล) อ.วานรนิวาส สกลนคร ละสังขารแล้ว 31 กรกฎาคม 2557
preb  
อ่าน : 5648 ตอบ : 65       
4559 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบ 1 ปี วันละสังขารคุณแม่จันดี ณ วัดป่าธรรมคีรี ปากช่อง โคราช 15-16 ส.ค.2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 2080 ตอบ : 8       
4558 ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าเขาเขียว(วัดสาขาของหลวงปู่อ่ำ) จ.พิษณุโลก
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 1296 ตอบ : 2       
4557 ขอเชิญร่วมบุญปลูกป่า สำนักสงฆ์เมตตาวนาราม อ.พาน เชียงราย(หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย) ปลูกวันแม่ 12 ส.ค.2557
ณัฐวุฒิ  
อ่าน : 1020 ตอบ : 1       
4556 ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๘ หลวงปู่ขาน ฐานวโร วัดป่าบ้านเหล่า เชียงราย ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
NoOK  
อ่าน : 858 ตอบ : 2       
4555 ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระประธานและงานบุญบูชาหลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม วัดโชคไพศาล สกลฯ12-13 ส.ค.57
preb  
อ่าน : 2550 ตอบ : 21       

1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57
 
ประมวลภาพ งานมุฑิตาสักการะครบรอบอายุ 94 ปี หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต
งานมุฑิตาสักการะครบรอบอายุ 94 ปี หลวงปูบุญฤทธิ์ บัณฑิโต ณ ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2550
ประมวลภาพ งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 86 ปี หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ
งานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๖ ปีพระโสภณคุณาธาร (หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ)ณ วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม 24 ธันวาคม 2549
ประมวลภาพ งานบำเพ็ญกุศลถวายแด่องค์ท่านหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร 23-24 ธ.ค. 2549
ประมวลภาพ งานบำเพ็ญกุศลถวายแด่องค์ท่านหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร ณ ที่พักสงฆ์ กม.27 พหลโยธิน 64 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2549
ประมวลภาพ ทำบุญ-ตักบาตรพระกรรมฐาน 40 รูป ณ องค์การเภสัชกรรม
ประมวลภาพ ทำบุญ-ตักบาตรพระกรรมฐาน 40 รูป ณ องค์การเภสัชกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2549
ประมวลภาพ งานฉลองอายุครบ ๙๑ ปี (หลวงปู่หลอด ปโมทิโต)
งานฉลองอายุครบ ๙๑ ปี พระครูปราโมทย์ธรรมธาดา (หลวงปู่หลอด ปโมทิโต) ณ วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) ลาดพร้าว กรุงเทพฯ วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549
ประมวลภาพ พระเถระกรรมฐานเจริญพระพุทธมนต์ ธรรมศาสตร์
ประมวลภาพ พระเถระกรรมฐานเจริญพระพุทธมนต์ ณ หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) วันที่ 1 ธันวาคม 2549
รวมชุดประมวลภาพ งานทอดกฐินวัดป่ากรรมฐานต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2549
รวมชุดประมวลภาพ งานทอดกฐินวัดป่ากรรมฐานต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2549 โดยทีมงานวัดป่า
ประมวลภาพ ท่านพระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11 ตุลาคม 2549
ประมวลภาพ ท่านพระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต แสดงธรรม ณ หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 11 ตุลาคม 2549
 
 
 
 
 
 
 
ประมวลภาพ งานบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ประมวลภาพ งานครบรอบวันมรณภาพปีที่ 2 หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม 23-24 ส.ค.2549
ประมวลภาพพิธีคารวะหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย๓
ประมวลภาพงานทำบุญเจริญมงคลอายุ 6 รอบ หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา
ประมวลภาพ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นองค์ประธานเปิดเจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์
ประมวลภาพ ปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร 12 พ.ค. 2549
ประมวลภาพ ครูบาอาจารย์พระเถระกรรมฐานงาน 90 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง 3 พ.ค.49
ประมวลภาพ ประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนบูรพาจารย์และพระสุปฏิปันโน จำนวน 9 องค์
ประมวลภาพ ตามรอยท่านพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร พระอริยสงฆ์แห่งทุ่งใหญ่นเรศวร
ประมวลภาพ สรงน้ำศพหลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร วันที่ 7-15 มีนาคม 2549
ประมวลภาพ งานมุทิตาสักการะในวาระครบรอบอายุ 93 ปี หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
ประมวลภาพ วันมาฆบูชา ทีมงานพาสมาชิกทำบุญวัดป่ากรรมฐาน7วัด 10-13ก.พ.2549
   
 
ตามรอยพระอริยสงฆ์ แห่งทุ่งใหญ่นเรศวร
เรื่องเล่าเช้านี้..โดยทีมงานวัดป่า
แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก
แจกฟรีหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
หนังสือชาติสุดท้าย เพชรน้ำหนึ่งในวงกรรมฐาน
สำนักสงฆ์ โพธิญาณรังสี สาขาวัดหนองป่าพงที่ 154 จ.ชลบุรี
โครงการ หนึ่งบวกหนึ่งได้สาม ยุวกรรมฐานสำหรับเยาวชน
 
 
หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
โครงการปฏิบัติธรรมภาวนากับพระกรรมฐานทุกเดือน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายงานพิเศษ บริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนไทย เรื่องประวัติพระพุทธเจ้า
ถอดรหัส คนหนุ่ม-สาว วางทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมกันมากขึ้น
วัดป่าเชิงเลน จรัญสนิทวงศ์37 บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (วัดป่ากรรมฐานกลางกรุง)
ประมวลภาพ ชมรมพุทธมหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรพชา-อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน
มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทำบุญ-ตักบาตรพระกรรมฐาน ทุกวันอาทิตย์แรกของต้นเดือน
 

 
ค้นหาวัดป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 
 
รวมลิงค์เว็บไซต์วัดป่า
วัดบุญญาวาส
วัดป่าบ้านตาด
วัดหนองป่าพง
วัดป่าหลวงตาบัว กาญจนบุรี
วัดภูผาแดง
วัดป่าเชิงเลน
วัดป่านานาชาติ
วัดมาบจันทร์
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม
วัดป่าห้วยลาด
วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
วัดป่าภูก้อน
วัดป่ามณีกาญจน์
  

 
ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง ถวายหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง ถวายหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง ถวายหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง ถวายหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ขอเชิญร่วมทำบุญก่อสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ 6 ชั้น 126 เตียง โรงพยาบาลเลย
ถวายบูชาคุณแด่ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่คำดี ปภาโส
ขอเชิญร่วมทำบุญก่อสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ 6 ชั้น 126 เตียง โรงพยาบาลเลย
ถวายบูชาคุณแด่ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่คำดี ปภาโส
ขอเชิญร่วมสร้างตึกพิเศษสงฆ์ ๙๔ ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร
ขอเชิญร่วมสร้างตึกพิเศษสงฆ์ ๙๔ ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร ณ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ขอเชิญร่วมสร้างตึกพิเศษสงฆ์ ๙๔ ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร
ขอเชิญร่วมสร้างตึกพิเศษสงฆ์ ๙๔ ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร ณ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
   
  พระป่ากรรมฐาน I วัดป่ากรรมฐาน I ศาลาวัดป่า I แฟ้มภาพข่าวกรรมฐาน I สมัครสมาชิก    
 
รูปภาพที่มีเครื่องหมาย www.watpa.com ขอสงวนให้เผยแพร่เฉพาะ ในเว็บไซต์วัดป่าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้คัดลอก หรือนำออกไปเผยแพร่ยังเว็บไซต์อื่นๆ เว้นแต่เว็บไซต์ที่ต้องการเผยแพร่รูปภาพด้วย จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะมีโลโก้ของเว็บไซต์นั้นควบคู่กับโลโก้เว็บไซต์วัดป่า และห้ามกระทำการดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ย่อส่วน ตัดทอน หรือกระทำการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งให้ต่างจากเดิม และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง
วัดป่ากรรมฐาน สงวนลิขสิทธิ์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 จนถึงปัจจุบัน.